Grå2 Alla ska följa vårt kvalitetsarbete
som bygger på ISO 9001.

Kvalitetspolicy
 
Elinzity AB skall utföra all installation med ansvar, engagemang och noggrannhet så att kundens uttalade förväntningar uppnås. Vi ska alltid arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav som ställs på vår verksamhet. Alla ska följa vårt kvalitetsarbete som bygger på ISO 9001.
Vi har struktur och rutiner i vårt kvalitetsarbete, det skall vara ”lätt att göra rätt”.
Vi utvecklar och följar upp ett långsiktigt kvalitetsarbete i vår verksamhet, allt för att hela tiden leva upp till kundens krav på hög kvalitet.
 
För att lyckas behöver vi

 • Ha ständig kundfokus.
 • Jobba med återkoppling och efterfråga feedback för vår utveckling.
 • Ha höga krav på oss själva. Yrkesstolthet i att alltid göra säkra och snygga installationer.
 • Hålla vad vi lovar och leverera enligt tidplan.
 • Vara flexibla och tillmötesgående
 • Ha motiverad och kompetent personal.
 • Ha en laganda som värmer och ger mervärde i hela organisationen

Miljöpolicy
 
För Elinzity är det viktigt att arbeta för att minimera vår miljöpåverkan i enlighet med gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är förknippade med att skydda miljön. Vårt arbete skall utgå från ISO 14001.
Vi arbetar ständigt med att påverka och förbättra miljöarbetet så att resurssnåla material används samt förebygga och minska användandet av förorenade material i verksamheten.
Vi skall hela tiden sträva för att all personal skall vara informerad och utbildad inom miljöarbetet.
 
För att lyckas behöver vi

 • Som ledning främja miljömedvetenheten i organisationen.
 • Snabbt fånga upp ev. fel, avvikelser och erforderliga ändringar för korrigering.
 • Kontinuerligt arbeta med att minska vår energiförbrukning och våra utsläpp
 • Fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning
 • Se till att våra inköp är hållbara. Att våra leverantörer tar miljömässigt ansvar och att vi strävar efter att använda de mest miljövänliga alternativen.
 • Ha miljöfokus på alla våra projekt från dag ett och under hela projektet.
 • Alla ta ansvar och följa försiktighetsprincipen